Ohita ja siirry sisältöön

Tänään ilmainen toimitus + 50% ALENNUS!

  Käyttäjäsopimus

   

  1 artikla - Määritelmät

  Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

  harkinta-aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

  Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;

  Päivä: kalenteripäivä;

  Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;

  Pysyvä tallennusväline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennetut tiedot voidaan myöhemmin käyttää ja jäljentää muuttumattomina.

  Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta peruuttamisajan kuluessa;

  Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etämyynnissä;

  Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämän järjestelmän puitteissa käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan lukien yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;

  Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samaan aikaan samassa huoneessa.

  Yleiset sopimusehdot: yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.

  2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

   

  Sähköposti: infocovenzi@gmail.com


  3 artikla - Sovellettavuus.

  Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.

  Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot annetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua yrittäjällä ja että ne lähetetään kuluttajalle pyynnöstä mahdollisimman pian maksutta.

  Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa sen yksinkertaisella tavalla pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muulla tavoin maksutta.

  Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan soveltuvin osin toista ja kolmatta kappaletta, ja jos yleiset ehdot ovat ristiriitaisia, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.

  Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätön tai kumottu, sopimus ja nämä ehdot pysyvät muilta osin voimassa, ja kyseinen määräys korvataan yhteisestä sopimuksesta viipymättä määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen tarkoitusta.

  Tilanteet, joita nämä yleiset sopimusehdot eivät kata, on arvioitava näiden yleisten sopimusehtojen hengessä.

  Epäselvyyksiä yhden tai useamman ehtojemme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä tulkitaan näiden yleisten ehtojen "hengessä".

  4 artikla - Tarjous

  Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on sidottu ehtoihin, tämä on mainittava nimenomaisesti tarjouksessa.

  Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

  Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne antavat todellisen kuvan tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää.

  Kaikki tarjouksessa olevat kuvat ja tekniset tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla perusteena korvaukselle tai sopimuksen purkamiselle.

  Tuotteiden mukana olevat kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että näytetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

  Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä ovat ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä koskee erityisesti seuraavia seikkoja:

  hinta ilman tulliselvitysmaksuja ja maahantuonnin arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu käyttää maahantuontia koskevia posti- ja kuriiripalveluja koskevia erityissäännöksiä. Tätä asetusta sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (joko yhdessä tai yhdessä veloitettujen tulliselvitysmaksujen kanssa) tavaroiden vastaanottajalta;

  mahdolliset toimituskulut;

  Tapa, jolla sopimus laaditaan, ja sen edellyttämät toimet;

  Sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

  maksu-, toimitus- ja suoritustapa;

  tarjouksen hyväksymiselle asetettu määräaika tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;

  etäviestintämaksun määrä, jos etäviestintätekniikan käyttökustannukset lasketaan muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perusmaksun perusteella;

  arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, millä tavoin kuluttaja voi tutustua siihen;

  tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa ja halutessaan oikaista sopimuksen mukaisesti antamansa tiedot;

  kaikki muut kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin lisäksi;

  käytännesäännöt, joihin elinkeinonharjoittaja on sitoutunut, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

  Etäsopimuksen vähimmäiskesto, kun kyseessä on kestotapahtuma.

  Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityypit.

  5 artikla - Sopimus

  Sopimus, jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, syntyy, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot.

  Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjän on välittömästi vahvistettava sähköisesti tarjouksen hyväksymisen vastaanottaminen. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

  Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojatakseen sähköisen tiedonsiirron ja varmistaakseen turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa tätä varten asianmukaisia turvatoimenpiteitä.

  Elinkeinonharjoittaja voi - oikeudellisissa puitteissa - selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja perustellen.

  Yrittäjän on liitettävä kuluttajalle tarjottavan tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle:

  1. elinkeinonharjoittajan sivukonttorin käyntiosoite, johon kuluttaja voi tehdä valituksia;
  2. ehdot, joiden mukaisesti ja millä tavoin kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
  3. tiedot takuista ja oston jälkeisistä palveluista;
  4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei yrittäjä ole jo toimittanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä;
  5. Sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.

  Kun kyseessä on kestotapahtuma, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

  Kukin sopimus tehdään sillä ennakkoedellytyksellä, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

  6 artikla - Peruuttamisoikeus

  Tuotteita ostaessaan kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 30 päivän ajan. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan aiemmin nimeämä ja yrittäjälle tiedoksi annettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.

  Harkinta-aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote kaikkine toimitettuine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle tämän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

  Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 30 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.

  Jos asiakas ei ole 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päättymisen jälkeen ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle, osto on tosiasia.

  7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa

  Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

  Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittaja on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että täydellisestä palautuksesta voidaan esittää vakuuttavat todisteet.

  Jos kuluttaja kieltäytyy vastaanottamasta tai noutamasta pakettia, veloitamme 15 euron maksun työstä ja paketin lähettämisestä aiheutuneista kuluista.

  8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen.

  Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

  Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta:

  1. jotka yrittäjä on luonut kuluttajien vaatimusten mukaisesti;
  2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
  3. joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa;
  4. jotka voivat pilaantua tai vanheta nopeasti;
  5. joiden hinta on altis rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
  6. Yksittäisiä sanoma- ja aikakauslehtiä varten;
  7. ääni- ja kuvatallenteiden sekä tietokoneohjelmistojen osalta, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
  8. Hygieniatuotteille, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.

  Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:

  1. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
  2. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
  3. Vedonlyönti ja arpajaiset.

  9 artikla - Hinta

  Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

  Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, ja joiden hinnat vaihtelevat. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.

  Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännöstä tai säännöksistä.

  Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja:

  1. ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä; tai
  2. kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä alkaen.

  Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 momentin mukaan luovutuspaikka on siinä maassa, jossa kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolella. Näin ollen posti- tai kuriiripalvelu perii asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron tai tulliselvitysmaksun. Näin ollen yrittäjä ei peri arvonlisäveroa.

  Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja painovirheitä. Paino- ja painovirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja painovirheiden sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.

  10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

  Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa esitettyjen eritelmien, kohtuullisten kestävyys- ja/tai käyttökelpoisuusvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olleiden säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos niin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

  Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan.

  Mahdollisista vioista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

  Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä myöskään tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.

  Takuu ei ole voimassa, jos:

  Kuluttaja on korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita itse tai antanut kolmannen osapuolen korjata ja/tai muuttaa niitä;

  Toimitetut tuotteet ovat altistuneet epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai yrittäjän ohjeiden vastaisesti ja/tai pakkauksessa on käsitelty;

  Riittämättömyys johtuu kokonaan tai osittain määräyksistä, joita hallitus on antanut tai tulee antamaan käytettävien materiaalien luonteesta tai laadusta.

  11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

  Yrittäjä noudattaa äärimmäistä huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia.

  Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

  Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklasta muuta johdu, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset ripeästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kustannuksia ja oikeus mahdolliseen korvaukseen.

  Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.

  Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien artikkelien osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.

  Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kunnes tuotteet on toimitettu kuluttajalle tai aiemmin nimetylle ja yrittäjän edustajalle tiedoksi, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

  12 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja uusiminen

  Lopetus

  Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, sovittujen irtisanomissääntöjen ja enintään kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.

  Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa määräaikaisen sopimuksen päättyessä sovittujen irtisanomissääntöjen ja enintään kuukauden irtisanomisajan mukaisesti.

  Kuluttaja voi tehdä edellisissä kohdissa mainittuja sopimuksia:

  peruuttaa milloin tahansa, eikä se ole rajoitettu tiettyyn ajankohtaan tai ajanjaksoon;

  päättyvät ainakin samalla tavalla kuin hän oli ne tehnyt;

  irtisanoa aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.

  Laajennus

  Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti uusia tai jatkaa määräajaksi.

  Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikaista sopimusta, joka on tehty päivittäisten uutisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien säännöllisestä jakelusta, voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän pidennetyn sopimuksen päättymään ennen pidennyksen päättymistä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

  Määräaikainen sopimus, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan hiljaisesti uusia toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi irtisanoa sen milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.

  Määräaikaista sopimusta päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta tutustumistarkoituksessa (kokeilu- tai esittelytilaus) ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson päätyttyä.

  Kesto

  Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei irtisanominen ennen sovitun keston päättymistä ole kohtuuden ja tasapuolisuuden vuoksi mahdotonta.

  13 artikla - Maksaminen

  Jollei toisin sovita, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

  Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annetuissa tai ilmoitetuissa maksutiedoissa olevista epätarkkuuksista.

  Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus periä kuluttajalle etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kustannukset, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu.

  14 artikla - Valitusmenettely

  Sopimuksen toteuttamista koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle täydellisesti ja selkeästi kuvattuna 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.

  Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavasti pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoituksen siitä, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

  Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, syntyy riita, joka voidaan saattaa riidanratkaisun piiriin.

  Kantelu ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä toisin kirjallisesti ilmoita.

  Jos yrittäjä katsoo reklamaation aiheelliseksi, yrittäjä harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

  15 artikla - Riidat

  Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin nämä yleiset ehdot liittyvät, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.

  Ilmainen toimitus

  30 päivän palautusoikeus

  Turvallinen maksu